เหรียญ LUKSO (LYXe) คืออะไร?

เหรียญ LUKSO (LYXe) คืออะไร?

LUKSO เป็นเครือข่ายบล็อกเซนที่สามารทใช้ Smart contract ถูกสร้างซึ้นโดยมีวัตฤประสงค์ เพื่อสนับสนุนการนำสินค้าอุปโภคบริโภค หรือสินค้าฟ่มเฟือยทั้งแบบจับต้องได้ (Physical) และแบบดิจิทัล (Digital)

ผู้สร้าง LUKSO คือ Fabian Vogelsteller อดีตผู้พัฒนา Ethereum และเป็นผู้คิดค้นมาตรฐาน ERC-20 และ ERC-725 ซึ่งเป็นมาตรฐานของโทเคนและ NFT ที่อยู่บน Ethereum

จุดเด่นของ LUKSO
– Universal Public Profiles (UPP): ระบบการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ในระดับสากล โดยใช้บล็อกเซนเพื่อระบุตัวตนในโลกดิจิทัล ผู้ใช้จะได้เป็นเจ้าของโปรใฟล์ 100%
– Non-Fungible Tokens (NFTs): LUKSO รองรับการสร้าง NFTs หลายรูปแบบ โดยมีรูปแบบที่น่าสนใจ ซึ่งเป็น NFTs ที่แสดงผลได้หลากหลายตามข้อมูลที่ได้รับ จาก Oracle
– Cultural Currencies: เครือข่าย LUKSO รองรับการสร้างโทเคนบนเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำโทเคนไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆ ไดั

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *