LDO token คืออะไร?

LDO token คืออะไร?

LDO คือโทเคน ERC20 ใช้โหวตทิศทางของ Lido DAO และออกเสียงเรื่องการบริหาร​ค่าธรรมเนียม การจัดสรรโทเคน การอัปเกรดโปรโตคอล การอนุมัติ Lido Node Operator และอื่นๆ พลังเสียงโหวตจะขึ้นอยู่กับจำนวน LDO ที่ผู้ถือโทเคนเลือกที่จะสเตกในสัญญาโหวต (Voting Contract)

Lido คือ Non-custodial Liquid Staking โปรโตคอลที่ให้ผู้ใช้สามารถลงสเตกบน Ethereum, Solana, Kusama, Polygon, และ Polkadot โดยไม่ต้องลงสเตกขั้นต่ำเยอะๆ ทั้งนี้ผู้ใช้ไม่จำเป็น​ต้องเข้าใจความซับซ้อนทางเทคนิค หรือห่วงเรื่องระยะเวลาการล็อคที่อาจจะยาวเกินไป

ผู้ใช้สามารถสเตกผ่านตัวแทน Lido Node Operator ซึ่งผ่านการเลือกคัดมาแล้วเพื่อได้รับ Tokenized Derivative ซึ่งเป็นอนุพันธ์ (stAsset) ซึ่งแสดงสิทธิผลตอบแทนของ Stake Pool stAsset ที่ผู้ใช้ได้รับสามารถเอาไปใช้ใน DeFi โปรโตคอลอื่นๆได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *