RAY token คืออะไร?

Raydium token คืออะไร

Raydium เปีนโปรโตคอลที่มีฟังก์ชัน AMM (Automated Market Maker) ตามคำสั่งซื้อขาย ภายในเครือข่ายระบบนิเวศของ Solana ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับขนาดของ Solana ซึ่งมีฟังก์ชันหลากหลาย เข่น เชื่อมต่อคำสั่งซื้อขายของ Serum ได้

RAY ถูกใช้เป็นโทเคนแบบยูทิลิตี้ และโทเคนแบบ governance ของ Raydium โดย RAY ถูกใช้เปีน สิ่งจูงใจให้กับผู้ให้บริการสภาพคล่อง เพื่อให้แน่ใจว่า AMM ทำงานอย่างถูกต้อง และเป็นวิธีที่มีส่วนร่วม ในโครงการ IDO (Initial Dex Offering) ของระบบนิเวศ Solana ผ่านการ staking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *