Tag: ethereum

คําถามที่พบบ่อย

Smart Contract คืออะไร ?

Smart Contract คือสัญญาอัจฉริยะ ที่เปรียบเสมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กซึ่งถูกเก็บไว้ในรูปของบล็อกเชน ซึ่งมีความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาซื้อขาย สัญญาการว่าจ้าง หรือแม้แต่สัญญาการทำเอกสารต่างๆ และมีข้อแตกต่างจากสัญญาทั่วๆ ไปคือ Smart Contact สามารถยืนยันและบันทึกข้อมูลได้ด้วยตัวของมันเองหาก เงื่อนไขต่างๆ นั้นมีครบถ้วน และสามารถกระจายข้อมูลไปถึงทุกคนในระบบให้ตรวจสอบกันเอง โดยไม่ต้องมี ‘ตัวกลาง’ ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีหลักๆ เลยเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้คนมานั่งตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ แล้วและที่สำคัญสัญญา Smart Contract จะยากต่อการแก้ไขมากๆ เพราะว่าสำเนาของเอกสารจะถูกกระจายไป ไปให้กับคนในระบบหากมีใครคิดที่จะโกงหรือแก้ไขเอกสารก็จะต้องตามแก้ไขสำเนาเอกสารทั้งหมดที่ถูกกระจายไปก่อนหน้านั้น ตัวอย่างการใช้งาน Smart Contract ในโลกจริง เช่น…อ่านเพิ่มเติมSmart Contract คืออะไร ?