เหรียญ ATOM คืออะไร?

เหรียญ ATOM คืออะไร?

Cosmos เป็น Blockchain ที่มุ่งเน้นด้านการทำงานแบบข้าม Blockchain ด้วยเป้าหมายที่จะสร้าง blockchain-based internet เชื่อมต่อ Blockchain อื่นๆ ให้ทำงานร่วมกันได้ ซึ่งโครงสร้างหลัก 3 อย่างได้แก่ Cosmos Hub: ตัวเครือข่าย, Cosmos Network IBC Protocol : ระบบสำหรับการทำงานข้าม Blockchain และ Cosmos SDK : ระบบสำหรับการสร้าง Blockchain ที่ทำงานข้าม Blockchain ได้ เข่น Terra (LUNA)

ATOM เป็นโทเคนของ Cosmos ชื่ง ATOM นั้นใช้เป็นค่าธรรมเนียมใน ระบบของ Cosmos Hub และใช้ Staking เพื่อวางในระบบของ Cosmos ได้ โดย ATOM ยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลเครือข่ายด้วย (Governance)

ATOM เป็นเหรียญที่มีไม่จำกัด (Maximum Cap) โดยในแต่ละปื จะมีเหรียญ Atom เพื่มขึ้นมาในอัตราระหว่าง 7-20% โดยขึ้นอยู่กับว่า ณ ช่วงเวลานั้นมีลัดส่วนคน Stake เหรียญมากน้อยเท่าใด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *