Binance saving คืออะไร?

Binance saving คืออะไร

Binance Saving เปรียบเสมือนกับการฝากเงินธนาคารเพื่อหวังดอกเบี้ย ซึ่งใน Binance Saving จะเป็นระบบรับฝากสินทรัพย์ดิจิตอล แล้วทางไบแนนซ์จะจ่ายโบนัสปันผล หรือดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ที่ฝากสินทรัพย์นั้น โดยไบแนนซ์จะนำสินทรัพย์ หรือเหรียญคริปโตฯ ที่เราฝากไว้ไปปล่อยกู้และนำดอกเบี้ยมาแบ่งให้เรา ซึ่งคล้ายกับระบบธนาคาร ตัวอย่างเหรียญคริปโตฯที่สามารถนำมาฝากได้เช่น Bitcoin (BTC) , Ethereum (ETH), Binance USD (BUSD) , Tether (USDT) เป็นต้น

🟡 บัญชีการฝากเหรียญคริปโตฯจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. Flexible Saving เปรียบเสมือนการฝากเงินแบบออมทรัพย์ในระบบธนาคาร มีความยืดหยุ่นสูง เพราะไม่มีการกำนหดเวลา สามารถฝากหรือถอนเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ผลตอบแทนจะน้อยกว่าแบบที่ 2 และดอกเบี้ยจะไม่คงที่

Flexible Saving binance

2. Locked Saving เปรียบเสมือนการฝากเงินแบบฝากประจำในระบบธนาคาร มีการกำหนดระยะเวลาในการฝาก เราสามารถกำหนดได้ว่าจะฝากนานเท่าไหร่ เหมาะกับเหรียญที่เราตั้งใจจะถือยาวๆ ระหว่างทางก็ฝากกินดอกเบี้ยไปในตัว มีระยะการฝากตั้งแต่ 7 / 14 / 30 / 90 วัน สามารถเลือกได้ตามต้องการ โดยปกติจะได้ดอกเบี้ยมากกว่าแบบที่ 1 และมีการกำหนดดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้า

Locked Saving binance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *