เหรียญ Bitcoin cash (BCH) คืออะไร ?

เหรียญ Bitcoin cash (BCH) คืออะไร ?

Bitcoin cash (BCH) กําเนิดขึ้นในเดือนสิงหาคม ปี 2017 เนื่องจากกลุ่มนักพัฒนา และนักขุด Bitcoin มีความกังวลถึงข้อจํากัดด้านความเร็ว และการใช้งานของ bitcoin เหรียญ BCH จึงถูก Hard Fork ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ เพราะบล็อกเดิมของ bitcoin มีขนาดเพียงแค่ 1 MB ทําให้ในบางช่วงผู้ใช้งานต้องเสียเวลา 3-4 วัน เพื่อรอการตรวจสอบการโอนเหรียญ

ดังนั้น BCH จึงได้เพิ่มขนาดบล็อกเป็น 8 MB เพื่อใจ้สามารถประมวลผลในการตรวจสอบธุรกรรมได้เร็วขึ้นหลายเท่าตัว การชําระเงินจึงเร็วขึ้นและค่าธรรมเนียมตําลงนั้นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *