เหรียญ IMX คืออะไร?

เหรียญ IMX คืออะไร?

IMX คือโทเคนหลักของ Immutable X Protocol ที่เป็นครือข่าย Layer-2 สำหรับ Ethereum สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการโอนสินทรัพย์ประเภท NFT โดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ใซ้สามารถแลกเปลี่ยน NFT ผ่านเครือข่ายได้อย่าง รวดเร็ว ปลอดภัย และมีค่า Gas fee ในการโอน NFT ในระดับต่ำมาก

มีผู้ร่วมก่อตั้ง 3 คนคือJames Ferguson ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO , Robbie Ferguson อีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้ง ดำรงดำแหน่ง President และ Alex Connolly ปัจจุบันเป็น CTO

เหรียญ IMX สนับสนุนให้ NFT เป็นที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย และเป็นรางวัลสำหรับ ผู้มีส่วนร่วมกับ Immutable X และผู้ถือเหรียญ IMX สามารถร่วมโหวต หรือออกข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเครือข่ายไดัอีกดัวย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *