เหรียญ LINK คืออะไร?

เหรียญ LINK คืออะไร?

ChainLink Network เป็นเครือข่าย Oracle ทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างข้อมูลธุรกิจ (Real World Data) กับ blockchain โดยผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลจาก Application Program Interfaces (APIs) บนเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายฐานข้อมูลของ Oracle นําเข้ามาใส่ใน blockchain เพื่อนําไปสร้าง smart contract และนํามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ บน blockchain ได้ เช่น ใช้ข้อมูลใน decentralized applications

โดยจุดเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครือข่าย chainlink กับภายนอกแต่ละจุดจะมีการตรวจสอบความแม่นยำของข้อมูลจากภายนอกรวบรวมและแปลงรูปแบบของข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยัง smart contract ที่เกี่ยวข้องกระบวนการนี้ทำให้ smart contract มีประโยชน์ต่อ DeFi (decentralized finance : การเงินที่ไร้ตัวกลาง) สถาบันการเงิน หรือองกรค์ที่ใช้ข้อมูลชี้นําการทํางาน (data-driven) ซึ่ง LINK เป็น unility token สําหรับใช้ชําระค่าส่งข้อมูลบนเครือข่ายและทําหน้าที่เป็นหลักประกันของสัญญาการให้บริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *